Witaj w Panek Clinic!
KONTAKT
kontakt@panekclinic.pl
Tel: 724 761 724
Tel: 724 771 724

Regulamin Panek Clinic

Przed umówieniem wizyty bądź skorzystaniem z usług Kliniki Medycyny Estetycznej i Kosmetologii Panek Clinic, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Kliniki.

Ogólne zasady

 1. Zakupując usługę w Klinice, Klient oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i przyjmuje go bez żadnych zastrzeżeń.
 2. Panek Clinic prowadzi terminarz zapisów. Klienci obsługiwani są zgodnie z kolejnością zapisu.
 3. Aby skorzystać z usługi, należy wypełnić “Kartę konsultacyjną pacjenta”  oraz podpisać Świadomą zgodę pacjenta na wykonanie usługi. Formularze są do wglądu w Klinice.
 4. Klient samodzielnie decyduje, czy chce, żeby jego dane były przetwarzane do celów marketingowych (np. otrzymywanie informacji dot. organizowanych promocjach i konkursach).
 5. Z racji charakteru wykonywanych zabiegów, pomimo wizyty umówionej na konkretną godzinę, może wyniknąć opóźnienie, o którym Klient jest informowany przez pracownika Kliniki.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody wyrządzone na terenie Panek Clinic z jego winy.

Rezerwacja wizyty

 1. Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem Internetu – pocztą elektroniczną, za pośrednictwem systemu rezerwacji online, telefonicznie bądź osobiście.
 2. Dokonując rezerwacji klient zostanie poproszony o podanie niektórych danych osobowych, w tym o podanie numeru telefonu, który będzie służył wyłącznie w celu ewentualnego kontaktu.
 3. Prosimy o wcześniejszym poinformowaniu nas o ewentualnym spóźnieniu, w celu zmiany czasu rezerwacji oraz uniknięciu utrudnień dla innych Klientów.
 4. 24 godziny przed wizytą przesyłamy klientom przypomnienie SMS o dniu i godzinie wizyty.
 5. Prosimy o wcześniejszą informację w celu anulacji bądź przełożenia terminu.
 6.  Wymagane jest podanie kontaktu mailowego i udzielenie ustnej zgody na przystąpienie do programu. Regulamin programu dostępny jest na stronie www.panekclinic.pl
 7. Udzielone klientowi rabaty, zniżki i promocje nie sumują się.

Wykonanie usługi

 1. W celu przygotowania się do zabiegu należy zadbać o higienę wszystkich części ciała poddawanych zabiegowi.
 2. W przypadku złego samopoczucia, prosimy o poinformowanie przed rozpoczęciem zabiegu.
 3. Panek Clinic nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Klienta do wykonania wybranej usługi, w przypadku stwierdzenia przez personel przeciwwskazań do poddania Klienta wybranej usłudze.
 4. Zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów oraz towary nie podlegają zwrotowi.

Anulowanie wizyty

 1. Zdajemy sobie sprawę, że czasami nie ma możliwości pojawienia się na umówiony termin wizyty. Bardzo prosimy o wcześniejszą, jak najszybszą informację o zaistniałym fakcie.
 2. Anulowania rezerwacji można dokonać telefonicznie, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem systemu rezerwacji online lub osobiście, co najmniej 24 godziny przed planowaną wizytą.
 3. W przypadku niestawienia się na umówioną wizytę bez wcześniejszego anulowania wizyty, Klient otrzyma upomnienie. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji powtórnie, wizyta/ zabieg zostaną uznane za wykorzystane, również w razie chęci umówienia kolejnej wizyty Klient będzie musiał uiścić Zaliczkę w celu zarezerwowania terminu wizyty.
 4. Panek Clinic zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdyby wykonanie zabiegu nie było możliwe z powodu awarii sprzętu niezbędnego do jego wykonania. W takim przypadku Strony uzgodnią nowy, dogodny termin zabiegu.

Pierwsza wizyta

 1. Prosimy o przybycie 10 minut przed umówioną wizytą, w celu wypełnienia karty konsultacyjnej.

Konsultacja

 1. W celu utrzymania profesjonalnych standardów przed pierwszym z każdych oferowanych przez nas zabiegów mamy do Państwa dyspozycji konsultację po to, aby zapewnić Państwu wszelkich niezbędnych informacji.

Pakiety

 1. Nie zwracamy pieniędzy za zakupione i niewykorzystane usługi.
 2. Wykupione pakiety nie mogą być przepisane na inną osobę.
 3. Odwołanie wizyty konieczne jest na min. 24h przed umówionym spotkaniem.
 4. Jeżeli klient nie stawi się na umówioną wizytę, nie odwołując jej wcześniej (min. 24h) zabieg przepada na rzecz Panek Clinic.

Osoby niepełnoletnie

 1. Zgodnie z przepisami nie możemy przyjąć osoby niepełnoletniej bez opiekuna prawnego i jego pisemnej zgody na wykonanie zabiegu. Taki druk udostępniamy w naszym gabinecie.

Promocje

 1. Każda organizowana akcja promocyjna jest przeznaczona dla określonej usługi lub usług i tylko jej dotyczy. Inne usługi nie wymienione w akcji promocyjnej nie biorą w niej udziału.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące realizacji usługi mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres Panek Clinic, ul Przemysłowa 30, 00-450 Warszawa, lub drogą mailową na adres: kontakt@panekclinic.pl w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
 3. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w zależności od formy wpłynięcia reklamacji.

Odmowa wykonania zabiegu

 1. Panek Clinic zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania usługi w przypadku, gdy:
 • Klient odmówił podania danych do rejestracji zabiegu.
 • Klient jest w stanie nietrzeźwym.
 • Występuje przeciwwskazanie do zabiegu
 • Wygląd skóry wskazuje na stany chorobowe lub rany (grzybica, łuszczyca, AZS).
 • W trakcie zabiegu depilacji laserowej powstaje zbyt duże podrażnienie skóry.
 • Klient nie jest przygotowany do zabiegu (nie zachował zasad higieny)

Dane osobowe

 1. Klinika zastrzega, że Klienci są zobowiązani do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania Zabiegów. Przetwarzanie danych osobowych w innym celu może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Klienta oraz jedynie w zakresie uzyskanego zezwolenia.
 3. Pacjent ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia.
 4. Wszelkie treści zawarte w Karcie Pacjenta są objęte ochroną danych osobowych i mają charakter poufny oraz wykorzystywane są wyłącznie do celów Gabinetu.
 5. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Mobilna klinika – Zadatek